บรรณาธิการ บ. (2017). บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 24(2), 5–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678