(1)
ประภาพรพิพัฒน์ ก. การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. J Bud Stud Chula 2022, 12, 28-41.