(1)
ปิยปัญญาวงศ์ อ.; กาญจนพิศศาล ส. Consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa. J Bud Stud Chula 2019, 26, 28-73.