(1)
เศรษฐ์บุญสร้าง ส. เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก. J Bud Stud Chula 2019, 1.