(1)
พรมทา ส. งานเขียนทางวิชาการ. J Bud Stud Chula 2019, 1, 2-3.