(1)
พรมทา ส. สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 1, 44-64.