(1)
บุณยเนตร เ. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล. J Bud Stud Chula 2019, 1, 7-30.