(1)
พรมทา ส. แรงบันดาลใจทางวิชาการ. J Bud Stud Chula 2019, 2, 2-3.