(1)
สถาอานันท์ ส.; อัศววิรุฬหการ ป. พุทธศาสนากับสังคมไทย. J Bud Stud Chula 2019, 2, 20-34.