(1)
พรมทา ส. งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย. J Bud Stud Chula 2019, 2, 2-4.