(1)
เขียนวงศ์ พ. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม. J Bud Stud Chula 2019, 3, 59-78.