(1)
เศรษฐ์บุญสร้าง ส. อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้. J Bud Stud Chula 2019, 4, 44-61.