(1)
พรมทา ส. แรงงานของความรักปละ... J Bud Stud Chula 2019, 4, 2.