(1)
พรมทา ส. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว. J Bud Stud Chula 2019, 4, 2-4.