(1)
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธเศรษฐศาสตร์. J Bud Stud Chula 2019, 5, 58-69.