(1)
เลี้ยววาริณ อ. ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่. J Bud Stud Chula 2019, 6, 58-68.