(1)
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย. J Bud Stud Chula 2019, 6, 62-77.