(1)
สิงห์สุริยา ป. มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม. J Bud Stud Chula 2019, 6, 25-31.