(1)
วิศทเวทย์ ว. อนัตตาในพุทธปรัชญา. J Bud Stud Chula 2019, 6, 62-112.