(1)
พรมทา ส. นิพพาน-อัตตา-อนัตตา. J Bud Stud Chula 2019, 6, 2-3.