(1)
พรมทา ส. แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป... J Bud Stud Chula 2019, 7, 1-4.