(1)
พรมทา ส. จากบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula 2019, 7, 1.