(1)
จันทบุตร ค. แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. J Bud Stud Chula 2019, 8, 6-49.