(1)
พรมทา ส. การวิจัยพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 8, 1-5.