(1)
ผลเจริญ พ. เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). J Bud Stud Chula 2019, 9, 6-32.