(1)
พรมทา ส. ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย. J Bud Stud Chula 2019, 9, 1-5.