(1)
บรรณรุจิ บ. ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. J Bud Stud Chula 2019, 9, 46-87.