(1)
พรมทา ส. เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า. J Bud Stud Chula 2019, 9, 1-3.