(1)
พรมทา ส. พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต. J Bud Stud Chula 2019, 10, 1-5.