(1)
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย. J Bud Stud Chula 2019, 10, 38-96.