(1)
พสุธารชาติ พ. พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน. J Bud Stud Chula 2019, 11, 41-80.