(1)
วุฑฺฒิกโร พ. แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร. J Bud Stud Chula 2019, 11, 28-62.