(1)
พรมทา ส. ปราชญ์ทางพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 14, 1-8.