(1)
คำดี เ. การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท. J Bud Stud Chula 2019, 15, 5-80.