(1)
บุตรอินทร์ ส.; บุญศรีตัน ป.; โตจักษณ์ชัยกุล ส. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. J Bud Stud Chula 2019, 15, 26-72.