(1)
พรมทา ส. การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย. J Bud Stud Chula 2019, 15, 1-4.