(1)
แซกรัมย์ พ. บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม. J Bud Stud Chula 2019, 16, 3-69.