(1)
พรมทา ส. ศาสนาของธรรมชาติ. J Bud Stud Chula 2019, 16, 1-4.