(1)
สดมณี อ.; ธนะชานันท์ ส.; ภู่คง ส.; จันประเสริฐ ฐ.; เกตุอ่ำ ป. ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย. J Bud Stud Chula 2019, 17, 27-37.