(1)
บุญหนุน ช. ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 17, 36-95.