(1)
ยอดทอง อ. ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา. J Bud Stud Chula 2019, 19, 7-41.