(1)
วาดเขียน ภ. การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. J Bud Stud Chula 2019, 19, 21-53.