(1)
บรรณาธิการ บ. บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง. J Bud Stud Chula 2017, 24, 5-8.