[1]
ประภาพรพิพัฒน์ ก. 2022. การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 12, 2 (Mar. 2022), 28–41.