[1]
เศรษฐ์บุญสร้าง ส. 2019. เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 3 (Feb. 2019).