[1]
พรมทา ส. 2019. งานเขียนทางวิชาการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 3 (Feb. 2019), 2–3.