[1]
กองบรรณาธิการ ก. 2019. ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 2 (Feb. 2019), 4–8.