[1]
พรมทา ส. 2019. สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 1 (Feb. 2019), 44–64.