[1]
บุณยเนตร เ. 2019. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 1 (Feb. 2019), 7–30.