[1]
พรมทา ส. 2019. จากบรรณาธิการ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 1, 1 (Feb. 2019), 2.